Team on the mountain top. Sport and active life concept

All personal som arbetar på vårt HVB hem, som ger omsorg, stöd och anpassning i olika former, har den utbildning och erfarenhet samt personliga lämplighet som krävs för att utföra arbetet i enlighet med den eller de behandlingsmetoder som används i verksamheten. Samtlig personal arbetar på schema och den sammantagna kompetensen i personalgruppen blir hög när det blir en naturlig ”korsbefruktning” mellan olika kompetenser och erfarenheter i verksamheten.

I verksamheten finns personal som arbetar som boendehandledare och vi har en föreståndare. Dessa fungerar omvårdande och som kontaktpersoner för ungdomarna, och följer dem genomgående under placeringen. Personalen har grundläggande utbildning inom områdena barn, fritid, behandling, eller vård- och omsorg. I personalen finns god erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturer och ursprung. Det finns i personalgruppen kunskap om KBT (dess metod och inlärningspsykologi), Motiverande samtal (MI), ADL, nätverksarbete samt salutogent och lösningsfokuserat arbetssätt. Vi har personal som är utbildad inom ART och ”Trappan” – som är en evidensbaserad modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj.

Personalen på boendet har relevant utbildning, erfarenhet och kunskap om de funktionsnedsättningar/svårigheter som ingår i målgruppen. Personalen har eftergymnasial utbildning (inom kategorierna socionom, psykolog, beteendevetare, arbetsterapeut, socialpedagog, pedagog och fritidsledare.) Vi har avtal med samarbetspartner med legitimerade psykologer och terapeuter, vilka vi tar in vid behov i arbetet med ungdomarna.

Det finns i personalgruppen särskild kunskap om lågaffektivt bemötande, TEACCH-modellen, Social thinking, ILAUGH-modellen, KAT-kit visuellt stöd, 5-point scale, Seriesamtal, Sociala berättelser och Trippelkommunikation.

Vid behov av läkare, psykolog eller terapeut använder vi oss i första hand av de befintliga aktörerna inom kommun och landsting, eftersom det är en naturlig del i att integreras i samhället. Vår personal har ett stort och omfattande nätverk inom det professionella nätverket, som finns inom kommun och landsting. Ungdomarnas individuella upplevelser och behov är dock alltid styrande. Villa Vi HVB har en extern handledare och externa behandlare som direkt knutna som resurs till Villa Vi HVB.