kompetent-personal

Vi har ett salutogent synsätt och vill stärka ungdomarnas känsla av sammanhang (KASAM) och erbjuda en tillvaro som är meningsfull, begriplig och hanterbar för individen. Vårt förhållningssätt är uttalat lösningsfokuserat och vi har en tilltro till att varje människa har inneboende resurser men kan behöva stöd för att upptäcka och stärka dessa. Vi ser behov av att ungdomar får utvecklas i sin egen takt, utan stress. Alla är olika och den som har behov av mycket stöd, ska få mycket stöd. Vi tror att krav måste anpassas efter förmåga och vi erbjuder därför stöd och anpassningar efter behov. Vår utgångspunkt är att alla ungdomar beter sig bra, om de kan.

handivete

De som har problemskapande beteenden behöver stöd och anvisningar. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, exempelvis visuellt stöd, sociala berättelser, seriesamtal, för att hjälpa ungdomarna med förståelse för sociala sammanhang och med förutsägbarhet. Vi vill hjälpa ungdomarna att ha kontroll över sina liv genom ett lågaffektivt bemötande, en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på ungdomarna.

Personalen arbetar med att skapa trygga vardagsrutiner, vara närvarande, stödjande, vägledande och uppmuntrande. Personalen försöker överbrygga och förklara kulturella skillnader; lägga grunden till mångkulturell tolerans och demokratiskt tänkande. Att visa respekt för varandra är grundläggande det absolut viktigaste hos oss.

Team on the mountain top. Sport and active life conceptUngdomen har en kontaktperson, som utgör ett aktivt vardagsstöd. Villa Vi gruppen HVB upprättar genomförandeplaner utifrån kommunens vårdplan. Genom månadsrapporter får kommunen kännedom om hur boendet arbetar mot fastställda mål. Regelbundna husmöten ger ungdomarna möjlighet till delaktighet. Viktiga ledord i verksamheten är trygghet och meningsfull sysselsättning. Läxhjälp finns varje vardag för att underlätta för ungdomarna att klara sina studier. Meningsfulla fritidsaktiviteter erbjuds, efter intresse.

Våra behandlingsmodeller är flera, bland annat KBT (Kognitiv beteendeterapi, Motiverande samtal (MI) och ART. Vi arbetar lösningsfokuserat med målsättningar mål för framtiden tillsammans med ungdomarna. Miljöterapeutiskt med praktisk träning i det dagliga livet inom olika områden, beroende på den individuella planeringen för respektive ungdom.