Föreståndare

Föreståndaren är beteendevetare med fil.kand. i psykologi och sociologi. Hon har en vidareutbildning inom lösningsfokuserad korttidsterapi, utbildning i kognitiv beteendeterapi, samt även steg 1 utbildningen i kognitiv psykoterapi vid kognitiva institutet i Stockholm. Hon har utbildning i BBIC från Socialstyrelsen. Elisabeth och hennes familj har också flerårig erfarenhet som familjehem. Hon har tidigare också arbetat på behandlingshem med LVU placerade ungdomar.
 Elisabeth har även handledningsuppdrag för personal på boende för ensamkommande flyktingbarn samt har mångårig erfarenhet av att genomföra utbildningar och ha handledning i lösningsfokuserat arbetssätt, KASAM och salutogent ledarskap, inom kommuner, stat och landsting. Hon har i flera olika avtal arbetat på uppdrag åt arbetsförmedlingen med olika stödinsatser och arbetslivsinriktad rehabilitering för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och de som har psykiska och/eller neuropsykiatriska diagnoser.

Personal

I verksamheten finns personal som arbetar som boendehandledare och samt personal som arbetar med specifika insatser såsom ART grupper, fritidsaktiviteter mm. Personalen har grundläggande utbildning inom områdena barn, fritid, behandling, eller vård- och omsorg.

I personalen finns god erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturer och ursprung. Det finns i personalgruppen kunskap om KBT (dess metod och inlärningspsykologi), Motiverande samtal (MI), ADL, nätverksarbete samt salutogent och lösningsfokuserat arbetssätt. Vi har personal som är utbildad inom ART och ”Trappan” – som är en evidensbaserad modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Det finns i personalgruppen särskild kunskap om lågaffektivt bemötande, TEACCH-modellen, Social thinking, ILAUGH-modellen, KAT-kit visuellt stöd, 5-point scale, Seriesamtal, Sociala berättelser och Trippelkommunikation. Flera i personalgruppen har lång erfarenhet av socialt behandlingsarbete.

Personalen på boendet har relevant utbildning, erfarenhet och kunskap om de funktionsnedsättningar/svårigheter som ingår i målgruppen. Personalen har eftergymnasial utbildning (inom kategorierna socionom, psykolog, beteendevetare, arbetsterapeut, socialpedagog, pedagog och fritidsledare.)

Vi har avtal med en samarbetspartner med legitimerade psykologer och terapeuter, vilka vi tar in vid behov i arbetet med ungdomarna, då det behövs kvalificerade bedömningar i olika sammanhang.